Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej: „Regulaminem”, określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej aWallet, zwanej dalej: „Aplikacją”, przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS 10, Android.
 2. Regulamin o którym mowa w punkcie powyżej jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 z późn. zm.).
 3. Właścicielem i Operatorem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług jest Krzysztof Frejman prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ABI PLUS KRZYSZTOF FREJMAN z siedzibą w Zielonej Górze (65-086), przy ulicy Zamkowej 7/4a, wpisany do CEIDG, NIP: 9291241746., adres e-mail: [email protected], nr telefonu 68 320 20 60, zwany dalej „Operatorem”.
 4. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na:
  1) możliwości wprowadzenia za jej pośrednictwem na urządzenie mobilne biletu lub karnetu kupionego w autoryzowanym punkcie sprzedaży abilet.pl;
  2) możliwości pobrania za jej pośrednictwem na urządzenie mobilne biletu lub karnetu kupionego online przez stronę abilet.pl po uprzednim zalogowaniu się poprzez podanie danych koniecznych do zalogowania się na portal abilet.pl, tj. emaila i hasła;
  3) możliwości dodania osób do kontaktów - tzw. przyjaciół,
  4) możliwości przesłania biletu do przyjaciela, podając numer identyfikujący generowany automatycznie przez aplikację po instalacji.
 5. Aplikację można pobrać korzystając z internetowego sklepu Google Play (urządzenia Android) oraz App Store (urządzenia iOS).
 6. Pobranie Aplikacji z Google Play oraz App Store, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług jest bezpłatne.
 7. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z Operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania z Aplikacji. Operator zaleca użytkownikom Aplikacji korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych.
 8. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, wybór i układ prezentowanych w ramach Aplikacji treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub podmiotów, z którymi współpracuje.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE


 1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją ze sklepu internetowego Google Play lub App Store i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.
 2. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:
  1) Android minimum wersja 4.2.2;
  2) iOS 10.
 3. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji urządzenia:
  1) aktywne połączenie internetowe;
  2) aparat konieczny do wprowadzenia do urządzenia biletu lub karnetu kupionego w autoryzowanym punkcie sprzedaży abilet.pl;
  3) włączona usługa lokalizacji w przypadku chęci wyznaczenia trasy dojazdu do lokalizacji danego wydarzenia.

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI


 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, i Regulaminem, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych.
 2. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
  1) korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania;
  2) korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich, w tym prawa do prywatności i wszelkich innych przysługującym im praw;
  3) korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 3. Użytkownik jest zobowiązany, w przypadku wystąpienia błędu w funkcjonowaniu Aplikacji, poinformować o tym Operatora kierując informację na adres e-mail: [email protected] lub pocztą na adres ul. Zamkowa 7/4a, 65-086 Zielona Góra.
 4. Użytkownik jest zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia jego praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA


 1. Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Operator nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcji Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.
 2. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność. Operator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:
  1) szkody, utracone korzyści będące skutkiem naruszania przez użytkownika praw osób trzecich;
  2) szkody, utracone korzyści powstałe w następstwie zakłóceń dostępności wszystkich lub poszczególnych funkcji Aplikacji;
  3) szkody użytkownika wynikające z niewłaściwego użytkowania Aplikacji, w tym użytkowania niezgodnego z jej przeznaczeniem;
  4) usługi, aplikacje i serwisy internetowe, których dostawcą są osoby trzecie.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem usług.

V. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI


 1. Użytkownik może w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga jej usunięcia z urządzenia mobilnego.
 2. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora, a w szczególności jego dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.
 3. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalności Aplikacji, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

VI. DANE OSOBOWE


 1. Podanie przez Użytkownika danych osobowych podczas rejestracji jest dobrowolne. Podanie tych danych oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Aplikacji. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawa warunki. Przy wyrażeniu odrębnej zgody przez Użytkownika podane dane osobowe mogą zostać wykorzystane, w innym celu w zakresie wskazanym w treści wyrażonej zgody. Administratorem bazy danych osobowych Użytkownika jest Operator. Dane osobowe zarejestrowanych użytkowników Aplikacji są przechowywane przez Operatora i zabezpieczone zgodnie z przepisami: Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Administrator dba o bezpieczeństwo udostępnianych danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Każdy zarejestrowany Użytkownik ma prawo dostępu do podanych przez niego informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ich poprawiania poprzez stronę internetową abilet.pl albo telefonicznie po dokonaniu procedury weryfikacyjnej Użytkownika. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce „Kontakt” umieszczonej na głównej stronie awallet.pl. Ponadto służy mu prawo do kontroli przetwarzania podanych przez niego informacji stanowiących dane osobowe na zasadach określonych w tej ustawie, w tym w szczególności prawo do wniesienia, w przypadkach wymienionych w tej ustawie pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach wymienionych w tej ustawie.

VII. REKLAMACJE


 1. Wszelkie reklamacje związane z działalnością Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Operatora na adres e-mail: [email protected] lub pocztą na adres ul. Zamkowa 7/4a, 65-086 Zielona Góra.
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji.
 3. W terminie 14 dni od dnia jej otrzymania Operator rozpatruje reklamację oraz informuje użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Operator zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

VIII. DOSTĘP DO REGULAMINU


 1. Aktualny Regulamin jest dostępny dla Użytkownika na stronie internetowej awallet.pl oraz bezpośrednio w aplikacji, w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, tj. w formacie html.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 2. Operator udostępnia Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Aplikacji.
 3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego regulaminu. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie znajdą zastosowanie w szczególności odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01 stycznia 2017 roku.